دکتر سید مهدی فرشادان

سید مهدی فرشادان,گروه روابط پارلمانی ایران,رئیس مجلس بلژیک

نشست مشترک هیأت روابط پارلمانی ایران با اروپا با رئیس مجلس بلژیک