دکتر سید مهدی فرشادان

دیدار مهدی فرشادان با سفیر جمهوری چک

دیدار مهدی فرشادان با سفیر جمهوری چک