دکتر سید مهدی فرشادان

دیدار مهدی فرشادان با نایب رئیس مجلس جمهوری چک

دیدار مهدی فرشادان با نایب رئیس مجلس جمهوری چک